türbanlı baldızla

cumartesi seks hikaye gü nü de bizden doğ ru niş anlı sı yla gö rü Escort Esentepe ş meye giderdi Cumartesi gü nleri eş im akş ama kadar bende ö ğ leye kadar ç alı ş ı rı m O hafta Cuma baldı zı m geldi evde Esentepe Escort Bayan ablası yla sohbet falan ediyorlar bende bilgisayar odası nda bilgisayarı n baş ı nda hafta iç i aldı ğ ı m digital fotoğ raf makinesinin ö zelliklerini inceliyorum Bu ö Esentepe Escort zelliklerden biride gü venlik kamerası gibi kullanı labilmesiymiş Bu ilgimi ç ekmiş ti Ertesi gü n ö ğ leye kadar ç alı ş tı ğ ı m iç in bu ö zelliğ i test etmeye karar verdim Gerekli ayarları yaptı m sabah bilgisayarı aç tı m fotoğ raf makinesini koridordaki portmantonun ü zerine yerleş tirdim İ nternete girdim gerekli ayarları yaptı m Fotoğ raf makinesi bana her yarı m saatte bir birer dakikalı k gö rü ntü maili gö nderecekti Bu testten kimsenin haberi yoktu İ ş yerimde ç alı ş ı rken bir mail geldi Bizim evim koridoru karş ı da yatak odası nı n kapı sı solda oturma odası na giriş Gayet net gö rü ntü zamanı test etmek iç in saatime baktı m ve ½ saat sonra bakalı m gene gelecek mi diye beklemeye baş ladı m ½ saat sonra gene bir mail geldi Kı sa filmi aç tı m gene aynı gö rü ntü ok makine gü zel ç alı ş ı yor falan derken birden baldı zı m ç ı rı lç ı plak oturma odası ndan ç ı kı p bizim yatak odası na girdi Ş ok olmuş tum birden aklı mda bir sü rü soru iş areti Evde baş kası da var mı ydı Ç ı plak ne yapı yordu Ö ğ len ç ı kı p hemen yakı n olan eve gittim ama baldı zı m ö ğ leye kadar ç ı kmı ş tı evde yoktu Bu durumdan eş ime falan bahsetmeden bir sonraki haftayı bekledim Sonraki hafta sonu kamerayı yatak odamı zı tam gö rebilecek bir yere gizledim mail kapasitesi max 1 dakikalı k film alabildiğ inden ayarları her dakika 1 mail ş eklinde ayarladı m İ ş yerime gidene kadar zaten 10 tane gelmiş ti Gü lay ı n yatak odamı za ilk giriş i saat 10 15 te falan oldu Ü zerini ç ı kardı odada ç ekmeceden ablası nı n saten mini geceliğ ini aldı ve giydi Altı na ç amaş ı r giymedi Sonra odadan ç ı ktı ve biraz sonra elinde bi salatalı kla tekrar geldi Yoksa tü rbanla gezen baldı zı m bakire değ imliydi Sikim kazı k gibi olmuş tu Mailin biri bitmeden yenisi geliyor kesintisiz izliyordum ne yaptı ğ ı nı Yatağ a yattı bacakları nı aç ı p salatalı ğ ı aş ağ ı yukarı sü rtmeye baş ladı diğ er eliyle de gö ğ ü slerini okş uyordu Sonra yavaş ç a itti salatalı ğ ı Santim santim kayboldu salatalı k ekrandan Sonra Gü lay bacakları nı birleş tirip dizlerini gö ğ sü ne ç ekerek yatakta kı vranmaya baş ladı Salatalı k hala amı ndaydı Nefes almadan izliyordum Sonra orgazm oldu ve odadan ç ı ktı 10 dakika sonra bornozla tekrar geldi odaya Yatağ ı dü zeltti geceliğ i yerine koydu salatalı ğ ı aldı ve tekrar ç ı ktı odadan Bundan sonra baldı zı mı sikmek iç in delirmeye baş ladı m Bakire değ ildi Bü yü k ihtimalle niş anlı sı na vermiş ti Bu ş ekilde 3 hafta daha izledim En sonunda en azgı n olacağ ı nı tahmin ettiğ im bir anda eve gitmeye karar verdim Bir cumartesi gene hazı rlı kları mı yapı p beklemeye baş ladı m Tam yatağ a uzanı p salatalı ğ ı nı hazı rladı ğ ı zaman ofisten ç ı kı p evin yolunu tuttum 10 dakikalı k mesafeyi gidene kadar o da kı vama gelirdi Sessizce kapı yı aç tı m sonra sesli olarak kapattı m ve Gü lay ben geldim diye seslendim Oturma odası na bakı p Hala kalkmadı n mı diyerek onun yattı ğ ı odaya yö neldim ve geç erken aa burada mı ydı n diyerek bizim yatak odamı za girdim Toplanmaya fı rsatı olmamı ş tı ve yorganı n altı na girmiş ti Eminim orada ç ı rı l ç ı plak yatı yordu Heyecandan o da bende ö lecektik Bu arada tanışmak isteyen ciddi bayanlar beni ekleyin ismim Ferit msn Kalk bakalı m tembel beraber kahvaltı yapalı m diyerek hı zlı ca yorganı aç tı m Salatalı k elindeydi ve bu sefer gecelikte giymemiş ti ü zerini ö rtmeye ç alı ş tı ama izin vermedim Buna ne gerek var canı m Benden isteseydin ya dedim Ama sen ablamı n kocası sı n dedi Bende ne fark eder ikinizi de mutlu ettikten sonra ikinizin de olurum dedim Bu arada fermuarı mı aç ı p sikimi ç ı kardı m ve baş ı nı sikime bastı rdı m İ ş tahla yalamaya baş ladı Sikimi taş akları mı deli gibi yalı yordu Bu arada bende soyunup yatağ a girdim Bu arada tanı ş mak isteyen ciddi bayanlar msn ekleyin beni O kö rpe gü neş gö rmemiş beyaz vü cudunu ö pü p yalamaya baş ladı m Gö ğ ü sler taş gibiydi sikimi zorlukla ağ zı ndan alabildim ve dur birazda ben seni yalamak istiyorum dedim Kendini sereserpe bı raktı yatağ a ve sadece istediğ in gibi yala dedi Boynundan baş ladı m taş gibi gö ğ ü sleri yuvarlak uç ları sivri ve iyice koyulaş mı ş Sonra yavaş ç a amı na indim Dilimin ilk dokunduğ u anı gö rmeliydiniz yay gibi gerildi vü cudu elleriyle bacakları nı aç abildiğ i kadar aç tı Yalamaya dilimi amı na sokmaya baş ladı m Kendinden geç ti resmen Ohhh dedi 10 15 dakika amı nı arka deliğ ini yaladı m Sonra dudakları na yumuldum O hala bacakları nı dizlerinin altı ndan kavramı ş kendine doğ ru ç ekmiş vaziyette duruyordu Amı gerilmiş suları aka aka yarağ ı mı bekliyor Sikimin baş ı nı tam giriş e yasladı m Yavaş ca yü klenmeye baş ladı m Sı cacı k karanlı kta yara yara ilerledi sikim ve sonunda kası kları mı z birbirine yapı ş ı nca bacakları nı bı rakı p sı kı ca sarı ldı boynuma ve deli gibi ö pmeye baş ladı dudakları mdan bende hareketlenmeye pompalamaya baş ladı m Ç ı ğ lı klar atiyor iş te bu hayal ettiğ im kendimi tatmin ederken dü ş ü ndü ğ ü m tam olarak buydu diye mı rı ldanı yordu Sonra onu yatakta domalttı m ben yere indim ayakta belinden sı kı ca tuttum prezervatifimi takarak amı ndan tekrar geç irdim Bu sefer nazik ve yavaş değ ildim Sert sert ve hoyratç a sikiyordum Ben arkadan vurdukç a yan taraftaki aynadan gö ğ ü slerinin oynaması nı izliyordum Bu beni daha da sert sikmem iç in tahrik ediyordu Gulaysa artı k inlemiyor ç ı ğ lı klar atı yordu resmen Amı nı n iç inde sikim kası lmaları hissetmeye baş ladı Amı sikimi sı kı ş tı rı p sı kı ş tı rı p bı rakı yordu Bende dayanamadı m bu duruma ve boş almaya baş ladı m Normalden ç ok daha erken boş alı yordum ama bu am dayanı lacak gibi değ ildi Sonra ikimizde yı ğ ı ldı k yatağ a Harikaydı n diye bir ö pü cü k kondurdu dudağ ı ma Anlat bakalı m ne zaman bozuldu kı zlı ğ ı n dedim Niş anlı sı na vermiş Niş anlı sı bunu mutlu edemiyormuş Hem egoist hem de hemencecik bitiyor diye anlattı Ama bundan sonra sorunum yok dedi Evlenirlerse daha rahat hareket edebileceğ iz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir